Predestináció  – Rev. Dr. Pungur József

     A predestináció tanítása egyidős magával a kreszténységgel. Alapjai a Bibliában megtalálhatók. Az egyház régi nagy teológusai (Iréneussz, Origénesz, Augusztinusz, Pelagiusz, Aquinói Tamás, etc.),  majd a modernek (Barth, Brunner, Tillich, Moltmann, etc.) foglalkoznak ezzel. Így nemcsoda, hogy különféle értelmezései álltak elő, némelyeket heretikusnak ítélték, s vannak egyházak melyek ezt a tant teljességgel elvetik, s mások melyek feltételezéssel fogadják el.

Alapjában véve a tan problémája három eredőből jön. Az egyik az úgynevezett isteni dekrétumok közül az, melyben Isten előre meghatározza, hogy a bűnbe esett emberiségből (massa perditionis) kiket üdvözít (Efézus 1: 3-5, Róma 8:29, etc) – ez a predestináció egyszerű formája. Továbbá Isten azt is meghatározza, hogy kiket vet el kárhozatra (reprobatio) – amint azt tanítja a kettős predestináció tana a decretum horribile (Máté 25: 31-46; Róma 9: 15-23, etc). Ebből az is következik, hogy Isten maga lenne az emberi többség kárhozatának oka – amit kizár Isten egziszenciájának meghatározó vonása az, hogy Ő szeretet (1 János 4:16). Akiket Isten az üdvösségre választ (elekció), azokat megigazítja (jusztifikáció), és meg is szenteli (szanktifikáció). A másik eredő az a kijelentett isteni szándék, hogy „Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön” (I Timótheus 2: 4). A harmadik az emberi szabad akarat. Az Isten képére teremtett embernek (1 Mózes 1:27) szabad akarata is volt. Ezt azonban a bűn megrontotta.  A modern ember pedig azt tartja, hogy szabad akarata van, azaz maga szabadon tesz választást, dönthet akár sorsáról is, és elveti még annak gondolatát is, hogy valaki más, legyen az Isten, aki előre elrendeli, meghatározza sorsát.

A valós emberi helyzet azonban az, hogy mi csupán elméletileg vagyunk szabadok, a gyakorlatban számos dolog határozza meg, rendeli el élünket. Például: család, társadalom, gazdasági élet, politika, saját képességeink, foglalkozásunk, munkánk, életkorunk, környezetünk, stb., mind-mind többé-kevésbé alakító, meghatározó és döntő tényezői mindennapi életünknek, de hosszú távon is. Ebből az egyetemes emberi tapasztalatból két szélsőséges álláspont született. Az egyik: a fatalizmus, az a hit, hogy sorsunk, végzetünk, a fátumunk előre megvan írva, s az ellen semmit sem tehetünk. A predestinációval kapcsolatban ebből az a tévedés következik, hogy ha Isten előre eldöntötte, hogy üdvözít, nosza éljünk kényünkre, kedvünkre, a végén még üdvözülhetünk is – ha erre rendeltettünk! Megfordítva: lehetünk a világ legkegyesebb emberei, de mit ér ez, ha végül is kárhozatra vettetünk? Ezek az egykedvű örök rezignáltak. A másik: szembefeszíti a Fátummal az  emberi akarat erejét, amely azt vagy legyőzi, vagy a harcban végleg megsemmisül. Ezek az égő-szemű örök akarnokok. A teológiában a Pelágiánizmus képviselte ezt tévesen, mondván, hogy az üdvösség kérdése az emberi akaraté – csak akarni kell, és elérhető!

Végül is, hogyan lehet összeegyeztetni a predestinációt az ember szabad akarattal? Ehhez meg kell gondolni az isteni mindentudásból (omiscientia) követező isteni előrelátást (previsio). Isten ugyanis aki szabad akarattal áldotta meg az embert, előre látja annak egész életét s az ítéletkor majdan kimérendő ítéletét. Isten a maga akaratával egyrészt nem akarja befolyásolni az ember döntéseit, tehát az ember szabad akaratát tiszteletben tartja, másrészt látja annak végső következményeit. Ugyanakkor a bűnben meggyengült emberi szabad akarat megsegítésére üdveszközeit ajánlja az embernek, azaz Egyháza révén elérhető segítségeit: a  Szentírást, a Megváltót, a kegyelem eszközeit: a hirdetett igét, a szentségeket, a hívők pásztorait,  a hívek közösségét, etc.         

Azt is látnunk kell, hogy üdvösség felőli emberi bizonytalanságnak van legalább két pozitív hozama. Az egyik az,  hogy akiben ez a kétség felmerül, ezt már az üdvösségre való elhívás jelének tekintheti, mert abban  Isten már elkezdte a jó munkát és be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig. (Filippi 1:6). Ugyanis az elveszendőket – sajnos – ez a kérdés még csak nem is izgatja. Azután a predestináció tanának elfogadása segít szubjektív üdvbizonyosságra jutni. Az ilyen ember tudja, hogy üdvösségének biztosítéka nem önmagában, hanem végső soron Istenben van! Ez a keresztény életnek egyik nagy ajándéka, egzisztenciális alapjának megteremtője.  Isten lesz az aki elrendezi életét az örökkévalóság viszonylatában a Szentháromság Istennel – teremtőjével, gondviselőjével és üdvözítőjével. Így lesz valójában méltó nemcsak a keresztény névre, hanem egy magasabbszintű emberi életre jut el –  röviden: Istennel való járásra. S minden ami ezzel jár: tudatosan lesz a mennyei Atya gyermeke (Máté 5: 45), ami hitet, erkölcsöt, küldetéstudatot eredményez, ezzel együtt békességet, bátorságot, elszántságot, bizonyosságot, védelmet és segítséget!

Koruk nyugati modern embertömegei amikor kidobták életükből keresztény vallásukat – a fürdővízzel együtt a gyereket is – isteni jövőjüket – kiöntötték. Rá kell ébrednünk, hogy minden veszteségünk, szegénységünk, hiányosságunk, ürességünk, gyávaságunk, menekülésünk, félelmeink, elveszettségünk, céltévesztésünk, tanácstalanságunk, törtségünk, önmagunktól, másoktól és a világtól való elidegenedésünk legmélyebb gyökerei ebben rejlenek.

Túl emberi kiséreten, hogy megértük a predestinációt be kell vallani, hogy ez is   hitünk nagy titkai közé tartozik mint amilyen misztérium: a teremtés, a megváltás és a feltámadás.

A predestináció titkát, azt, hogy nekünk kell megharcolni a hitnek harcát, melyben mégis Isten segít győzelemre, legjobban egy olyan kapu fejezi ki, amelynek egyik oldalán ez a felirat bíztatja a vándort: „Jöjj, várunk!” S a másik oldalán, a belépett vándor ezt olvashatja: „Isten hozott!”

Dr. Pungur József 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s