Más úton – (Az újév egy nagy lehetőség arra, hogy más úton járj ) – Rev. Dr. Pungur József

“Mivel (a bölcsek) álombqan megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba”. (Máté ev. 2:12).
Az angyali intés szerint mi is akkor teszünk helyesen, ha Karácsony és az óév után az Újévben más úton járunk, mint ahogy a bölcsek tették, akik nem mentek vissza Heródeshez, hanem más úton tértek vissza hazájukba.
Miért szükséges ez?
Azért, mert a régi út a Krisztus-gyilkosság útja. Ha a bölcsek Heródes parancsa szerint visszamennek Jeruzsálembe, és megjelentik, hogy megtalálák a megszületett Messiást, akkor az előbb-utóbb, de biztosan a megszületett Messiás Királynak a megöléséhez vezetett volna.
Tudjuk a történetből, hogy a keleti bölcsek messze Keletről jöttek, mert látták az üstökös csillagot, és egy ősi hiedelem, jóslás szerint ennek az új csillagnak a feltűnése a Messiás királynak, a zsidók új királyának a megszületését jelezte. Jöttek messze távolról, és Jeruzsálembe érve hova is mehettek volna, mint a király udvarába, megtudni, hogy hol született meg az új király.
Heródes bekérette a szent tekercseket és tudósait, akiknek nem volt nehéz megtalálni a prófétáknak azt a jőslását, miszerint a Messiásnak Judea városában, Betlehemben kell megszületnie (Mikeás 5:2). Elmentek a bölcsek oda, és meg is találták az istálló jászolbölcsőjében Máriának a fiát, a kis Jézust. Tisztességet tettek neki, ajándékokat adtak át: aranyat, tömjént ás mirhát, és miután álomban megintettek: titkon visszamenek hazájukba. Heródes, amikor megtudta azt, hogy a bölcsek nem cselekedtek az ő parancsa szerint, dühében elrendelte a betlehemi vérfürdőt. Betlehemben és környékén minden 3 éven aluli fiúgyermeket megöletett, vélve, hogy az új Király, akire mint gyermekre máris annyira féltékeny volt, a többi gyermek között biztosan elpusztult.
A régi út, amelyen a keleti bölcsek visszamentek volna Jeruzsálembe, az egyenesen Isten Fiának a megölését jelentette volna. A régi út, a Krisztus elvesztésének az útja!
Ez azt ielenti, hogyha mi a régi úton járunk ebben az új esztendőben akkor Krisztus kihal szivünkből. Hiába született meg Karácsonykor, hiába fogadtuk neki azt, hogy az ő követői leszünk, hogyha a régi útunkon járunk, ha a régi rossz szokásaink irányítanak tovább, ha a régi, üres életfilozófiánk szerint élünk, akkor az életünkből Krisztus eltűnik. Akkor a mi életünk nem lesz a Szent Lélek temploma, akkor Krisztus nem lakozik hit által a mi szivünkben, akkor megtagadjuk azt, hogy az Ő követői vagyunk. Lehet, hogy külsőleg, formálisan és névleg keresztények vagyunk, de lélek szerint már nem. Sajnos tele van a világ olyan álkeresztényekkel, akik ugyan eljárnak olykor a templomba, de a szívükben megmaradnak réginek, belülről nem akarnak változni semmit. Azt hiszik, hogy maga az a puszta tény, hogy részt vesznek egy istentiszteleten, az már önmagában üdvözítő cselekedet.
Féligazság! Ha valakinek az élete nem változik a krisztusi tanítás szerint, akkor Krisztus meghalt annak életében, mert megölte!

Nem mindenkinek az élete sikerül úgy, hogy keresztény legyen. Nezzük meg a gazdag ifjút. Elment Krisztushoz, és azt kérdezte: “Jó Mester! Mi jót cselekedjem, hogy az örök életet nyerjek?” Krisztus megmondta, hogy mit kell tennie.
Ám azt nem cselekedte meg, és elment megszomorodva (Máté 19:16 kk). Ott van Nikodémus, az öreg írástudó, aki éjjel, titokban ment Jézushoz tanácsot kérni. Krisztus megmondta neki, hogy ujjá kell születnie, és Nikodémus elment megütközve (János 3:1 kk). A világ tele van “majdnem” keresztényekkel, akik elindultak Krisztus felé, találkoztak is vele, és mégis tovább járnak régi úton: nem akarnak változni; s ahogy az életük halad, mindig nehezebb lesz a változás. Beidegződött szokásaik, kedvteléseik, a maguk filozófiája nem engedik azt, hogy a krisztusi gondolatok átalakítsák az életüket.

A bölcsek más úton tértek vissza hazájukba – és így Krisztus életét megmentették.
A Krisztussal való találkozás után nekünk is más úton kell járnunk. Az újesztendő csak akkor lesz új, ha valóban más úton jársz benne, ha máshogy gondolkozol, ha máshogy élsz, ha máshogy viszonyulsz, ha máshogy cselekszel. Ha ezt nem teszed meg, akkor ez az új év is csak olyan lesz, mint a régi volt: tele nyüglődéssel, tele problémákkal, tele reménytelenségekkel, félelmekkel, depressziokkal, kilátástalansággal és kisértésekkel.
Miért kell új életben járnunk? Azért, hogy megváltozzunk.
Jézus Krisztusnak az a csodálatos isteni adottsága van, hogy radikálisan meg tudja változtatni az emberek életet, kicserélve személyiségüket. Nézd meg azokat, akik vele igazán találkoztak! Ezek gyökeresen megváltoztak. Az ó-emberből új ember született. Máshogy éltek azután. Nézd meg, hogyan lett Saulból Pál a damaszkuszi úton! Mennyire más ember lett. A keresztényeket üldöző fanatikus újjá született, s Krisztusnak a legeredményesebb apostola lett (Ap.csel. 9). Nézd meg a két halászt – Pétert és Andrást, a két testvért – , akiket elhívott a Galileai tengernél a halászhálójuk mellől (Márk 1: 16-18). Hogyan hívta el Jakabot és Jánost (Márk 1:19-20). hogyan faragott ezekből a durva, földhözragadt emberekből lelki embereket! Nézd meg, hogyan kreált Mária Magdolnából, a feslett életű nőből tiszta lelkű nőt, aki Krisztus sírjához szaladt Húsvét hajnalán, és találkozott az angyallal, aki hírűl adta a feltámadást (Márk 16:9-10). Nézd meg hogyan formált Zakeusból, a bűnös és megvetett vámszedőből – aki a fára mászott, hogy lássa Jézust – új embert! (Lukács 19: 1-10). Léviből, a vámszedőből hogyan lett Máté, a tanitványok egyike, aki az evangéliumot írta (Márk 2:14).
Krisztus átalakítja az embert. Ha át nem alakulsz a krisztusi mintára, ez az év is csak egy régi évnek fog bizonyulni. Ebben az évben is csak tovább fogod vonszolni régi önmagadat.
Az újév egy nagy lehetőség arra, hogy más úton járj – , mint ahogyan a bölcsek is más úton jártak Krisztus megtalálása után. Mi ez a más út? Ilyen jellegzetességei vannak: Eddig kételkedtedtem de most teljes szívvel hinni akarok. Eddig félelmes volt a szívem, mert a jövő sötétnek látszott, most az Isten kezébe helyezem magamat, hogy életre-halálra cselekedjen úgy velem, ahogy akarja. Eddig tele volt a szívem aggódással, most bizalommal; eddig féltem mindentől, most nem félek semmitől, mert Ő jár velem, és Ő fogja az én kezemet (Zsolt.73:23). Eddig önző voltam, és a világot csak a magam szempontjából néztem, az embereket manipuláltam a magam akarata szerint, most más leszek, szeretnék szolgálni és segíteni azoknak, akik körülöttem vannak. Eddig sötétség uralkodott a szívemben, most napsugár lesz bennem. Eddig elégedetlen voltam, most megelegedett tudok lenni. Eddig önközpontú voltam és ösztönember, akit vágyai hajtottak, aki csak a maga kényét-kedvét kereste, de most szeretnék valamit hozzáadni ehhez a világhoz, s nem elvenni belőle. Legvégűl: az én arcomon eddig valami sötét erők vonásai jelentek meg, most szeretném, ha megjelennének arcomon Krisztusnak a szelid vonásai, akinek a hasonlatosságára át kell, hogy alakuljon az életem
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy más úton járni: a Krisztus útján, a keskeny úton. Megtalálni a keskeny útat a világnak a széles útjai között, és járni azon.
Most, amikor az újév napjával elindulunk ebbe az új évbe, Isten arra kér, hogy életedet változtasd meg. Arra int, hogy a te életed legyen másfajta élet. Járj egy más úton, a keskeny úton – Krisztusnak az útján. Ez az Isten útja, amely felfelé vezet, és amely a célhoz vezet: Istenhez.
Járd hát ezt a másfajta útat – az üdvösség krisztusi útját ebben az új esztendőben!
Dr. Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s